Protocol Suus| tijdens en na Corona

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn hygiënemaatregelen en werkprotocollen herzien en waar nodig aangepast. De actuele ontwikkelingen, waaronder de oproep van de regering om een plan op te stellen om zo veilig mogelijk te werken met het oog op het minimaliseren van besmettingsgevaar gedurende een langere periode, hebben geleid tot dit protocol. 

Binnen de Massage- en Sportverzorgingsbranche en de Vereniging Yogascholen Nederland is hygiëne ten alle tijden een belangrijk onderdeel. Ondanks dat vraagt de huidige, bijzondere situatie (uitbraak, pandemie COVID-19 virus met ongekende gevolgen) tot het verduidelijken en aanscherpen van hygiënemaatregelen en werkprocessen. In dit protocol zijn voor zowel klanten en behandelaar als collega’s, maatregelen en werkwijzen geformuleerd die het mogelijk maken om op een veilige manier, d.w.z. met geminimaliseerde besmettingsrisico’s te werken. 

Het protocol is opgesteld in samenwerking met Belangenvereniging Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche en de Vereniging Yogascholen Nederland. 

 

1. Maatregelen gezondheidsklachten klanten 

1.1 Klanten mogen niet naar de praktijk komen indien: 

 • Geen afspraak is gemaakt. 
 • Sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger). 
 • De klant in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling in aanraking is geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld. 
 • Bij de klant sprake is van een COVID-19 besmetting en de klant nog geen 24 uur klachtvrij is geweest. Het bovenstaande in dit artikel geldt ook als de klant meent zeker te weten dat er geen sprake kan zijn van een COVID-19 besmetting (bijvoorbeeld omdat er volgens de klant sprake is van hooikoorts). Klanten die vallen onder risicogroepen wordt ontraden zich te laten masseren. Indien een klant onder een risicogroep valt, dient de klant dit van te voren te melden.

1.2 De behandelaar beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij twijfel over de vraag of de behandeling in het licht van het bepaalde in artikel 1.1 gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven. 

1.3 Het bepaalde in de artikelen 1.1 t/m 1.2 wordt op adequate wijze aan klanten kenbaar gemaakt (bijv: mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen). 

1.4 Behandelaars spreken klanten op fatsoenlijke wijze aan op naleving van dit protocol wanneer dat nodig is. 

1.5 Indien een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten als bedoeld in artikel 1.1 wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld. Alle op dat moment in de praktijk aanwezige personen zullen op de hoogte gesteld worden dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke Corona besmetting. De naam van de klant zal niet genoemd worden aan andere klanten, wel aan medewerkers of collega’s. 

1.6 Het bepaalde in dit artikel is een aanvulling op het normale beleid betreffende contra indicaties bij massage. Het bepaalde in artikel 1.1 wordt opgenomen in het anamnesegesprek/formulier dat plaats heeft voorafgaande aan de behandeling. 


2 Maatregelen gezondheidsklachten behandelaar

2.1 Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger) geeft de behandelaar geen behandelingen. Er is geen enkele vorm van face to face contact met klanten en collega’s. 

2.2 Indien bij de behandelaar sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 besmetting hervat de behandelaar het werk pas als hij/zij tenminste 24 uur klachtvrij geweest is. 

2.3 Zodra de behandelaar weet dat hij in aanraking is geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld stopt de behandelaar direct met het geven van behandelingen en – indien van toepassing – verlaat de bedrijfsruimte. De werkzaamheden worden niet eerder hervat dan 14 dagen na het contact met de patiënt en alleen indien er bij de behandelaar geen sprake is van klachten. Voor betreding van de bedrijfsruimte geldt dezelfde termijn van 14 dagen. 

2.4 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.3 worden direct alle klanten en collega’s geïnformeerd met wie de behandelaar contact heeft gehad sinds het contact met de patiënt. Op collega’s is vanaf dat moment artikel 2.3 en dit artikel van toepassing. 


3 Maatregelen werkprocessen buiten de behandelkamer en 1,5 meter afstand

3.1 Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden. In het bijzonder is het verboden klanten te begroeten en afscheid te nemen d.m.v. fysiek contact (zoals een hand of knuffel geven). 

3.2 De behandelaar, cq. de organisatie bij wie de behandelaar werkt, treft adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat buiten de behandelkamer 1,5 meter afstand gehouden wordt. Een goede richtlijn hiervoor is het protocol van het RIVM voor winkels. Bij adequate maatregelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

 • het maximeren van het aantal klanten en medewerkers dat zich tegelijk in het gebouw bevindt
 • het markeren van 1,5 meter zones op de vloer
 • het reguleren en markeren van looproutes binnen het gebouw en van buiten naar binnen en vice versa
 • de tijd dat een klant zich in het gebouw bevindt buiten de behandeling om beperken tot het hoogstnoodzakelijke tbv adequate dienstverlening/verkoop
 • het plaatsen van een transparant scherm bij de afrekenbalie
 • het adequaat afscheiden van evt. kantoorwerkplekken dmv. voldoende afstand of transparante schermen

3.3 De praktijkeigenaar brengt in kaart hoeveel klanten maximaal tegelijkertijd in welke ruimtes kunnen zijn met in achtneming van 1,5 meter afstand. Ook worden looproutes en passeerplaatsen in kaart gebracht met het oog op 1,5 meter afstand. Indien nodig worden passeerplaatsen gemarkeerd waar mensen actief ruimte moeten maken voor elkaar. Indien nodig en mogelijk wordt gewerkt met “eenrichtingsverkeer” en/of verplichte looproutes. 

3.4 Werkprocessen zoals afrekenen en – indien van toepassing – productverkoop worden zoveel mogelijk contactloos gedaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Zoveel mogelijk elektronisch en contactloos betalen (pin, tikkie, online betaalverzoeken)
 • Als klanten/behandelaars/medewerkers het pinapparaat hebben aangeraakt, daarna goed schoonmaken
 • Zo min mogelijk contant geld aannemen. Gebeurt dat toch, dan legt de klant het geld neer en de behandelaar pakt het op, geen overhandiging
 • Klanten pakken producten zo veel mogelijk zelf
 • Klanten raken zo min mogelijk producten aan
 • Er wordt niet gewerkt met testers

3.5 Klanten krijgen geen drankje aangeboden.


4 Maatregelen extra hygiëne

4.1 Na iedere behandeling worden alle doeken/hoezen/lakens/disposables waarmee een klant in aanraking is geweest vervangen.
Bij twijfel over aanraking: vervangen. Extra (bescherm)hoezen waarmee de klant niet in aanraking is geweest worden tenminste dagelijks vervangen indien de tafel/stoel die dag gebruikt is (ongeacht het aantal behandelingen). 

4.2 De behandelkamer wordt na iedere behandeling geventileerd. 

4.3 De tafel/stoel zelf wordt na iedere behandeling grondig gereinigd. 

4.4 Handdoeken, lakens, hoezen, worden gewassen op tenminste 60 graden. 

4.5 Ivm. waarborging hygiëne (ter bescherming van de behandelaar) is niet toegestaan om klanten hun eigen handdoeken, lakens etc te laten meenemen. 

4.6 De behandelkamer wordt aan het einde van de werkdag volledig en grondig gereinigd, waarbij alles wat met handen (vermoedelijk) aangeraakt is tevens wordt gedesinfecteerd (denk bijvoorbeeld aan: handgrepen, deurklinken, olieflessen, dispensers, radiatorknoppen). Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen. 

4.7 Iedere behandelkamer is voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende wegwerp reinigingsdoekjes). 

4.8 Alle overige ruimtes worden tenminste eenmaal daags grondig gereinigd, waarbij deurklinken, handgrepen (vergeet evt. kassasystemen, computers, telefoons etc niet), radiatorgrepen, trapleuningen etc worden gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen. 

4.9 De wc wordt aan het einde van iedere dag grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen. 

4.10 In de wc wordt gewerkt met disposable papieren handdoekjes of met gastendoekjes die na ieder wc-gebruik direct in de was gegooid worden. 

4.11 Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende wegwerp reinigingsdoekjes). 

4.12 De wc is niet toegankelijk voor klanten. Afwijking van dit artikel is toegestaan, uitsluitend indien de wc na ieder gebruik grondig wordt gereinigd, waarbij de wc bril, deksel, bedieningsknoppen/hendel van de stortbak, deurklinken, hendeltje/schuifje van het slot en de kraan gedesinfecteerd worden. 

 

Klanten en behandelaars – persoonlijke (hand)hygiëne

4.13 Klanten en behandelaars wassen hun handen voorafgaand aan iedere behandeling met desinfecterende zeep of met gewone zeep in combinatie met aparte desinfectans (gel of spray). Het handen wassen geschiedt conform instructie minimaal 20 seconden. 

4.14 Er wordt niet met stukken zeep gewerkt, maar uitsluitend met zeeppompjes/dispensers. 

4.15 Alle ruimtes zijn – indien zij beschikken over een kraan – voorzien van zeeppompjes/dispensers met hetzij desinfecterende zeep, hetzij gewone zeep en handdesinfectans (gel, spray). 

4.16 Er wordt gewerkt met papieren wegwerp handdoekjes of met gastendoekjes die na eenmalig gebruik worden gewassen. 

4.17 Werkkleding is steeds schoon en wordt tenminste na iedere werkdag/lesdag gewassen. 

4.18 Indien ter desinfectie wordt gewerkt met desinfecterende vloeistof of gel, dient het het product tenminste 70% alcohol te bevatten. 

 

5 Maatregelen werkprocessen yogales

5.1 Aankomst vindt plaats op de afgesproken tijd en vertrek is direct na de les. 

5.2 Deelnemers nemen zelf 2 handdoeken en een fleecedeken mee naar de yogaruimte en indien mogelijk een eigen yogamat. 

5.3 Groepslessen vinden alleen plaats in de groepsgrootte die past binnen de geldende afspraak van 1,5 meter afstand. Tussen de deelnemers onderling, maar ook tussen de deelnemer en docent. Om deze afstand te waarborgen is de groepsgrootte gewijzigd naar maximaal 4 deelnemers in een les. Fysiek contact is uitgesloten. 

5.4 De yogadocent zorgt voor een uitgewerkt lesplan zodat de lessen alleen op de yogamat plaatsvinden en zo min mogelijk daar buiten om aanraking te voorkomen en afstand te bewaren. Er is ook nog de mogelijkheid om coronaschermen te plaatsen als daar behoefte aan is. 

5.5 Goede ventilatie is een van de eisen van het RIVM. Om voldoende frisse lucht van buiten naar binnen te krijgen, staan tijdens de lessen ramen open. In de winter zal na iedere les alle ramen worden opengezet om de ruimte te ventileren. 

5.6 Toegang tot de lessen en de lesruimte is alleen mogelijk op basis van reservering en registratie. Hierdoor kan de maximaal aantal deelnemers per les gegarandeerd worden. Maar ook kan er, in geval van een ziekte met COVID- 19, gebruik worden gemaakt van gegevens voor bron en contact onderzoek.

 

6 Handhaving en controle

6.1 Behandelaars, praktijkeigenaars en alle eventuele andere medewerkers in een praktijk zijn verplicht om actief de voorschriften uit dit protocol te handhaven. Dit betekent dat zij, indien en zodra aan de orde, klanten en collega’s dienen aan te spreken op hun gedrag. 

6.2 Het staat behandelaars, en praktijkeigenaars en alle eventuele andere medewerkers in een praktijk vrij om een klant weg te sturen indien deze na een of meerdere waarschuwingen het gedrag niet aanpast. 

6.3 Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de voorschriften uit dit protocol door een klant staat het de praktijkeigenaar vrij om de betreffende klant permanent toegang tot het pand te ontzeggen.